Informacions del Centre

Pla d'Actuació per a la Millora

El PAM és el document on es concreta la intervenció educativa que es durà a terme al centre educatiu i al seu entorn amb les següents finalitats:
a)   Incrementar   el   percentatge   d’alumnat   que   assoleix   els   objectius   i   les   competències corresponents a l’etapa de cada cicle d'FPA.
b) Augmentar les taxes de titulació de l’alumnat a l’Educació Secundària Obligatòria.
c)   Reduir   l’absentisme   i   l’abandonament   escolar   prematur   i   incrementar   les   taxes d’escolarització en l’educació postobligatòria.
d) Millorar les habilitats socials i les competències emocionals de l’alumnat per aconseguir una major integració socioeducativa.
e) Desenvolupar accions que permeten previndre i compensar les desigualtats en educació des d’una perspectiva inclusiva.

Document en pdf del Pla d'Actuació per a la Millora del Centre FPA Torrent