Informacions del Centre

Pla de Foment Lector

L’elaboració del pla de foment lector del centre ve impulsada pel context normatiu vigent que incideix de manera especial i clara en aquest aspecte educatiu, tal com veiem reflectit en el resum descrit en la introducció a l’Orde 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres de la Comunitat Valenciana. A més, impulsa la presentació d’aquest pla la resolució del 7 d’octubre del 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa de la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.

És molt evident que fomentar la lectura forma part de les obligacions professionals del professorat: de tot el professorat, amb independència del nivell, cicle o matèria que s’impartisca o del departament a què es pertanya. La lectura passa a ser, a més, contingut curricular, i es reforça d’aquesta manera la trajectòria didàctica que fa que es conceba com a pràctica educativa rellevant que ultrapassa l’associació a les àrees de caràcter exclusivament lingüístic.

Cada docent pot dur a terme actuacions en favor de la lectura de manera individual, però sens dubte és molt més efectiu treballar coordinadament, de manera coherent i conjunta, és a dir, confeccionant un pla de foment lector de centre.

Document en pdf del Pla de Foment Lector del centre FPA Torrent