Pintura a l'oli. Continguts

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL TALLER DE PINTURA

Dibuixar i pintar correctament amb l’aplicació de la tècnica de l’oli i els mitjans adequats, Així com conéixer i posar en pràctica altres tècniques.
Conduir a l’alumne cap a la capacitació en l’ús del color com a instrument per a la creació artística.
Comprensió de l’organització espacial, de la composició visual com a eix de tot quadre, desenvolupar la capacitat analítica estructural.
Dominar el lèxic i terminología pròpia dels mitjans d’expressió artística. Iniciar a l’alumne en els diferents procediments de resolució de problemas artístics.
Dissenyar estratègies que permete generar solucions variades, fomentant la pluralitat d’enfocaments a un problema donat.
Introduir a l’alumne en els distints procesos d’anàlisi de la realitat com a susceptible de ser tractada artísticament.
Potenciar la reflexió sobre el propi procés creatiu.
Desenvolupar l’esperit crític, Així com postures i hàbits creatius i experimentadors.
Conéixer l’evolució de l’art i de la pintura al llarg de la història. Adquirir coneixements fonamentals de l’evolució històrica de les diferents formes d’expressió artística fins a les avantguardes històriques de principis de segle.
Introduir a l’alumne en el coneixement de la funció de l’obra d’art en el context de l’art modern, en contrast de concepcions anteriors.
Desenvolupar criteris propis sobre estètica i sobre art.