Valencià Mitjà. Continguts

CONTINGUTS DEL CURS DE VALENCIÀ MITJÀ


Continguts Gramaticals

Bloc 1: Fonètica i ortografia
• L’alfabet. Fonema, so i grafia. Lletres i dígrafs.
• Les grafies g/ j, tg/ tj.
• La neutralització de les vocals e/ a, e/ i, u/ o.
• Les relacions entre els sons oclusius: / b/ i / p/; / d/ i / t/; / g/ i / k/, i la seua representació ortogràfica.
• L’ortografia de les consonants b/ v.
• Les grafies x/ ix.
• Les grafies ig i tx.
• Les grafies s, ss, ç, ci z.
• Les grafies cc, sci xc.
• Les grafies mi n.
• Les grafies l, ll i l•l.
• La grafia h. Els sons geminats.
• Els diftongs, el hiat.
• L’accentuació gràfica i la dièresi.

Bloc 2: Morfologia i sintaxi
• El substantiu i l’adjectiu. Gènere i nombre.
• L’article. L’anomenat article neutre.
• Determinants: demostratius, possessius, quantitatius i indefinits.
• Els pronoms personals.Els pronoms febles. La combinació de dos pronoms.
• Els pronoms relatius. Diferenciació entre queconjunció i querelatiu.
• La flexió verbal. Els verbs irregulars de la 1a, 2a i 3a conjugacions. Verbs pronominals.
• Les formes no personals del verb i el seu ús. L’infinitiu, el gerundi i el participi.
• Les perífrasis verbals d’obligació i de probabilitat.
• L’ús adequat dels verbs transitius i intransitius.
• La preposició. L’ús de les preposicions a/ en, en/amb, per/ per a, fins/ fins a, com/ com a.
• La conjunció. L’ús de les conjuncions i, ni, o, però, que, si, perquè...

Bloc 3: Lèxic i semàntica
. Les relacions d’oposició de la llengua estàndard.
• La derivació i la composició.
• Els conceptes de sinonímia, monosèmia polisèmia, l’homonímia i l’antonímia.
• Els refranys: coneixement i ús.
• La utilització de locucions i frases fetes.
• Les interferències lèxiques: estrangerismes adaptats, préstecs i barbarismes.
• Els reculls lèxics: diccionaris i vocabularis.

Continguts relacionats amb la llengua oral
a) Lectura d'un text respectant la seua entonació, puntuació i vocalització.
b) Comprensió d'un text escrit identificant la seua funció comunicativa i extraent-ne les idees principals.
c) Comentari oral d' un text, tenint en compte  el temps per a dir tot el que calga l’estructura de la frase i les frases fetes i fórmules de rutina.
d)    Ús correcte de l'estàndard.

Continguts relacionats amb la redacció de textos
a) Procediments lingüístics que inscriuen el text en el seu context de situació.
b) Procediments lingüÍstics relacionats amb la cohesió i la coherència del text.