Instruccions proves lliures GES gener 2018

TRIBUNAL 07TO TORRENT (26 gener 2018)

Instruccions per a la realització de la prova lliure
– TRIBUNAL DE TORRENT. Lloc d’examen: Centre FPA Torrent (Plaça Sant Pasqual, 20)
Els llistats estan publicats al tauler d’anuncis del Centre d’EPA i al web de la Generalitat https://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/core/public/jsp/inicio.jsp

 

 

-    Cal presentar obligatòriament el DNI o NIE.

-    No és permès l’ús del telèfon mòbil.

 

Horari de les proves:   La prova es celebrarà en sessions de matí i vesprada.

 

Sessió de matí.

A les 9:00 del matí s’anomenarà per ordre de llista les persones participants en la prova.

Caldrà presentar obligatòriament el DNI o NIE.

 

-        La sessió de matí constarà de dues parts. La primera part de la prova s’iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 11:30 hores. Aquesta part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.

 

-        D’11.30 hores a 11:45 hores hi haurà un període de descans.

 

-        A les 11:45 hores s’hi tornarà a passar llista a les persones participants.

 

-        La segona part de la sessió del matí es realitzarà des de les 12:00 fins les 14:00 hores. Constarà de continguts dels mòduls: El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.

 

Sessió de vesprada.

A les 15:45 hores s’hi tornarà a passar llista a les persones participants.

 

La sessió de vesprada començarà a les 16.00 hores i finalitzarà a les 19.00 hores; es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà dels mòduls de Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.