Passejant per la comarca. Torrent

Passejant per la comarca.

Visita guiada Centre històric deTorrent

Dimecres, 31 de maig a les 17.00 h a la porta del Museu Comarcal

A càrrec de Tomàs Roselló i Lourdes Roca
Si eres sensible a l’art i la història i estimes el patrimoni, no et pots perdre aquesta visita al centre històric de Torrent.
Aquesta, guiada per l’investigador Tomàs Roselló, partirà del Museu Comarcal de l’Horta Sud i conclourà a la Torre
andalusina, per a la qual comptarem també amb Lourdes Roca, arqueòloga de la darrera restauració del monument i
responsable de la seua museïtzació.

                          

Torrent és el municipi més poblat i un dels de major superfície de la comarca de l’Horta Sud, motiu pel qual és considerat com la capital.
Dins del patrimoni històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, natural o paisatgístic, és l’arquitectònic un dels més visibles i que cal reivindicar perquè conforma la imatge d’aquesta ciutat, especialment la del centre històric.
En aquest, malgrat l’especulació urbanística i les renovacions edilícies iniciades en els anys 60 del segle XX, encara es conserven interessants monuments de diverses èpoques. El més antic i emblemàtic d’ells és la (15) Torre andalusina del segle XII i el fossat del segle XIV, que juntament amb (9) l’Església de l’Assumpció de Nostra Sra., iniciada en el darrer terç del segle XVI i (12) l’Antic Ajuntament, hui Casa de la Cultura, originari del segle XVII, representen el poder feudal, religiós i del poble, respectivament.

  

Altres béns d’interés historicoartístic són els casinos i els ateneus, edificis que van ser protagonistes de la vida social, política i cultural en les últimes dècades del segle XIX i les primeres del XX, ubicats tots ells a la plaça Major. Aquest és el cas de (11) La Alhambra de 1919, de (14) l’Ateneo Musical Obrero o Ca Lluïset de 1923 o de (10) l’Antic Casino de la Societat de Caçadors de 1928.
A tot açò cal afegir com a lloc complementari i representatiu de l’oci de l’antiga població, el (6) Cinema Cervantes, amb funcions de cinema i teatre que fou inaugurat en 1911.

Dins d’aquest patrimoni també estan presents en carrers com el de l’Església, les construccions vinculades al poder econòmic com a la indústria dels xocolaters, una de les més importants del municipi al segle XX,. Aquest és el cas de la (8) Casa Puig-Piqueres de 1929-1930 i de (7) l’Antiga Fàbrica de xocolate de Vicent Chulià instal·lada als anys 30 en un edifici del segle XVIII. O també edificacions que són testimoni del poder adquisitiu dels llauradors locals, com (13) El Faro de 1930 o (1) Ca l’Estudiant de Boqueta, una antiga casa de llauradors, construïda durant la primera dècada del segle XX, actualment reconvertida en Museu Comarcal de l’Horta Sud «Josep Ferrís March», dedicat a l’etnologia.

 

A més a més, el canvi del segle XIX al XX va fer que Torrent es convertirà en un dels principals centres d’estiueig de les famílies benestants de València. A causa d’aquest fet es van desenvolupar diversos nuclis de segona residència on aquestes famílies van construir els seus edificis. Actualment encara es conserven algunes d’aquestes mostres arquitectòniques en l’antiga carretera a València, en el carrer València, en el Vedat i en l’entorn de l’abans anomenat carrer dels Senyorets, hui de Sant Nicolau. En aquest últim, gràcies a la implantació del trenet en 1893, es conserva (4) l’antiga estació i residències d’estiueig als voltants com el (3) Xalet Llop-Soriano, en aquest mateix carrer, de l’última dècada del segle XIX, l’actual (2) Centre de Majors del carrer Verge de l’Olivar, de la primera dècada del segle XX, i la que va ser (5) casa del mestre José Iturbi al carrer Cervantes de cap a 1928, en l’actualitat, Seu de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud. Tot un bon llegat historicoartístic que encara es conserva, com a record d’un passat d’esplendor.

 

L’ESCOLA D’ADULTS DE TORRENT CELEBRA LA FESTA DE LA PRIMAVERA 2017

Més de 400 persones participen en la festa de les paelles al Vedat

L’ESCOLA D’ADULTS DE TORRENT CELEBRA LA FESTA DE LA PRIMAVERA

 

L'Escola d'Adults de Torrent ha celebrat la tradicional FESTA DE LA PRIMAVERA, jornada de convivència en l’Àrea Recreativa La Canyada del Conill, del Vedat.

 

Un any més, l'Escola d'Adults de Torrent ha celebrat la seua FESTA DE LA PRIMAVERA, jornada de convivència dels diferents grups formatius en l’Àrea Recreativa La Canyada del Conill situada en El Vedat de Torrent.

Més de 400 persones han gaudit d’una jornada de cultura i convivència en aquesta zona popular i emblemàtica de la ciutat, i han pogut compartir les 16 paelles gegants cuinades pel propi alumnat del centre educatiu. Persones de totes les edats han participat en una activitat que ja s’ha convertit en un dels senyals d’identitat del Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrent.

Aquesta iniciativa de convivència es celebra tots els cursos en un dia assenyalat del mes de maig, i significa el punt de partida d’un ventall d’activitats de cultura i convivència que aniran desenvolupant-se durant la resta del mes de maig i tot el mes de juny, coincidint amb la finalització de les activitats formatives del curs. Les activitats programades per a enguany són, a més de la festa de la Primavera, la visita al Congrés dels Diputats a Madrid, la visita a Granada, la Setmana Cultural, la visita cultural a Dénia i el viatge cultural a Nàpols, Pompeia i Herculà, en Itàlia.

Es tancarà així un curs en el que participen més de 1.500 persones inscrites en més de 80 accions formatives desenvolupades entre els mesos de setembre de 2016 i juny de 2017. Aquests cursos i tallers inclouen la formació bàsica, des de l’alfabetització fins l'obtenció del títol de Graduat en Secundària, l'accés a formació professional i a la Universitat, l'aprenentatge del valencià, el castellà per a persones migrants i uns altres idiomes europeus, l’accés a l’ús de les noves tecnologies, i un ventall variat de cursos de formació ocupacional i d'oci, com ara intel·ligència emocional, ceràmica, pintura, dibuix, literatura i creació literària, ràdio, restauració de mobles, reflexologia, quiromassatge, mètode pilates, ioga o fotografia.

 

Prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària – Juny 2017

Prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària – Juny 2017

Instruccions per a la matriculació en la prova


-        Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant el 2017.

-        L'any 2017 hi ha prevista una única convocatòria a realitzar en el mes de juny (l’examen serà el dijous, 15 de juny).

-        La inscripció en aquesta prova s'ha de formalitzar del 4 d'abril al 5 de maig de 2017.

-        La inscripció té dues fases (les dues fases són obligatòries – si no es fa la segona fase, no constarà la matrícula).


o  Primera fase de la matriculació: Inscripció per internet (del 4 d’abril al 5 de maig).

-Cal entrar en el web: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

-Cal complimentar les dades sol·licitades en aqueix web.

-Cal imprimir el justificant del tràmit realitzat per a entregar posteriorment en el PROP.


o  Segona fase de la matriculació: Entregar documentació (del 4 d’abril al 5 de maig).

-Portar el justificant imprès i la documentació complementària al PROP –València- sempre dins del termini de matrícula.


Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València

Carrer Gregorio Gea, 14 - 46009 València

També es pot portar a la Conselleria d’Educació (Av. Campanar, 32), al Registre de l’Ajuntament de Torrent i a qualsevol institució oficial inclosa dins del servei de FINESTRA ÚNICA. També podrà enviar-se per correu certificat amb data inclosa dins del període de matrícula.


-La documentació complementària que cal aportar junt amb el justificant d’inscripció per internet serà:

·       Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

·       Acreditació de mòduls aprovats anteriorment (si procedeix). Original o fotocòpia compulsada.

·       Exempció del mòdul de valencià (si procedeix).

·       Documentació oficial acreditativa de discapacitat (si es sol·licita adaptació especial per a la prova).

L'enllaç amb el web de la conselleria amb tota la informació és:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638&version=amp

Proves de la Junta Qualificadora Coneixements de Valencià

Política Lingüística convoca les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de valencià de la JQCV.

Per a l'any 2017 es realitzaran les proves de nivell A2 i B1 de coneixements de valencià i les proves de grau mitjà i de grau superior. A més, pel que fa als exàmens de capacitació tècnica, també s'han convocat el Certificat de Llenguatge Administratiu, el Certificat de Correcció de Textos i el Certificat de Llenguatge als Mitjans de Comunicació.

Proves que es convoquen:
– Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià
– Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià
– Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
– Certificat de grau superior de coneixements de valencià
– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu
– Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos
– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge als mitjans de comunicació.

El termini de presentació de sol·licituds consta de dos períodes: el primer període des del 27 de març fins al 21 d’abril de 2017 i, el segon període des de l’1 de setembre fins a l’11 de setembre de 2017.
Consulteu l'annex I per veure les dates i llocs de les proves

Inscripció:
1. Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant l’imprés multicòpia ajustat al model de l’annex IV, el qual es trobarà a disposició de les persones interessades en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la web de la JQCV.
Prèviament a la presentació de les sol·licituds, cal haver abonat les taxes corresponents en la quantia i forma previstes en el punt sisé d’aquesta resolució.
2. Les persones que disposen d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també poden fer la inscripció i l’abonament de les taxes per via telemàtica en la web
En aquest cas no cal presentar la inscripció en cap registre.
3. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, els aspirants convocats podran consultar en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la seua inclusió en les llistes, amb especificació de nom, cognoms, document d’identitat, nivell, torn i localitat.
4. Els aspirants poden inscriure’s en diversos nivells. Només s’admetrà una matrícula per cada nivell; en el supòsit de doble inscripció en un mateix nivell, s’anul·larà l’última que s’haja completat
5. En el cas que no aparega la localitat d’examen en la sol·licitud de participació, la JQCV assignarà la més pròxima al domicili de l’aspirant.
6. En el cas que algun aspirant realitze dues vegades la prova d’un nivell en un mateix període, s’anul·larà aquella que s’haja fet més tard.

Vegeu la convocatòria per a més informació

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2459.pdf

Imprés de matrícula amb pagament en una oficina de les entitats bancàries col·laboradores

Ha d'imprimir l'imprés de taxes resultant amb el número d'autoliquidació i, després d'efectuar el pagament, enviar-lo a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Imprés de matrícula amb pagament per via telemàtica (Internet)

Si opta per esta via, necessita una firma digital acreditada i un compte corrent en una de les entitats financeres que accepte càrrecs en línia. No cal que envie cap imprés perquè la seua inscripció ja quedarà registrada.

DONES DE TORRENT – DONES DEL MÓN A L’EPA DE TORRENTEl fotògraf Vicent Pascual exposa les seues fotografies de dones treballadores al Centre de Formació de Persones Adultes

Durant tot el mes de març i la primera quinzena d’abril, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrent acull l’exposició “Dones de Torrent, dones del món”, amb fotografies de Vicent Pascual. L’exposició podrà visitar-se als dos locals del Centre de FPA, situats a la plaça Sant Pasqual i al carrer Marco.

Vicent Pascual és mestre recentment jubilat i fotògraf des de fa molts anys. Viatger incansable, ha recorregut països de tots els continents i atresora un ric arxiu fotogràfic de tot el món. La seua gran passió dins la fotografia és documentar l’evolució i el moment actual del seu poble, Paiporta, i de tota la comarca de L’Horta, tant des del punt de vista del patrimoni natural com de l'arquitectònic. L'objectiu de la seua càmera ha immortalitzat infinitat de detalls i racons del seu poble i també del món que ha conegut.
En aquesta exposició, ”Dones de Torrent, dones del món”, integra fotografies dels seus viatges per diferents continents amb unes altres preparades específicament per commemorar el 8 de març, dia internacional de la dona treballadora. Així, veiem fotografies de dones treballadores africanes, asiàtiques, americanes o europees, en múltiples situacions i ambients, junt a unes altres de dones que treballen a Torrent, i que construeixen el present i el futur de la ciutat.
L’exposició va ser inaugurada per l’alcalde de Torrent, Jesús Ros, acompanyat per la regidora d’Educació, Patricia Sáez, el regidor de Cultura, Alfred Costa, i uns altres membres de la Corporació Municipal. En l’acte inaugural, Ros va destacar “l’excel·lent treball realitzat pel fotògraf Vicent Pascual, així com la tasca educativa i dinamitzadora cultural que l’Escola d’Adults ve realitzant des de la seua fundació, fa ja trenta-dos anys”.

Subcategorías