Prova de nivell GES

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA DE NIVELL PER ACCEDIR A GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

El segon Cicle de Formació Bàsica de Persones Adultes, que capacita per obtenir el Títol de Graduat en Educació Secundària, està dividit en dos nivells: GES 1 i GES 2.

El nivell de GES 1 (primer nivell del segon cicle) és un curs preparatori, en el qual es treballen les distintes matèries per poder accedir posteriorment al nivell de GES 2 (segon nivell del segon cicle). La superació del GES 1 dona accés directe a la realització del GES 2. La superació del nivell de GES 2 dóna accés a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

Com que cada alumne/a que vol cursar el Graduat presenta un nivell formatiu diferent, es realitza una Valoració Inicial de l’Alumnat (VIA) com a Prova per a conèixer el Nivell formatiu inicial.

La Prova de Nivell té dues àrees de coneixement: Àrea de Comunicació i Àrea Científic-Tecnològica. L’Àrea de Comunicació es centra en els mòduls de Valencià i Castellà i en ella es formulen qüestions relatives a la comprensió lectora i expressió escrita, capacitat de redacció, ús de les regles ortogràfiques, domini dels conceptes gramaticals bàsics: morfologia (classes de paraules), sintaxi bàsica (subjecte i predicat), lexicologia (significat de les paraules, sinònims, antònims…).

L’Àrea Científic – Tecnològica es centra en el mòdul de Matemàtiques, i en ella es formulen qüestions relacionades amb el càlcul bàsic, operacions elementals –suma, resta, multiplicació, divisió-, problemes trets de la vida quotidiana, decimals, operacions elementals amb números decimals, fraccions, operacions amb fraccions, proporcionalitat, geometria bàsica, equacions elementals…

Estaran exemptes de fer la Prova de Nivell les persones que puguen acreditar haver superat anteriorment al menys una assignatura de quart de l’ESO, d’aquelles que es cursen en el GES 2. També si han superat al menys una assignatura d’estudis oficials de Graduat en ES per a persones adultes o estudis equivalents. En el cas d’haver realitzat la prova lliure de GES, el mínim de mòduls superats per a quedar exempts de la realització de la prova de Nivell serà de tres.   

La Prova de Nivell per al curs 2023-2024 es realitzarà els dies 6 i 7 de setembre, a les 19:00 h. El dimecres, dia 6, es realitzarà la prova de Comunicació (Castellà i Valencià), i el dijous, dia 7, és realitzarà la prova de Matemàtiques. Les dues proves són obligatòries.

Segons el resultat de la Prova de Nivell, l’alumnat serà adscrit al grup corresponent. L’equip de professorat avaluador podrà mantenir una entrevista personal amb l’alumnat que realitze les proves. El dia de matrícula per a cursar GES1 i GES2 serà en l’horari que es comunicarà personalment per sms a cada alumne/a.

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE NIVEL PARA ACCEDER A GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

El segundo Ciclo de Formación Básica de Personas Adultas, que capacita para obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria, está dividido en dos niveles: GES 1 GES 2.

El nivel de GES 1 (primer nivel del segundo ciclo) es un curso preparatorio, en el que se trabajan las distintas materias para poder acceder posteriormente al nivel de GES 2 (segundo nivel del segundo ciclo). La superación del GES 1 da acceso directo a la realización del GES 2. La superación del nivel de GES 2 da acceso a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria.

Como cada alumno / a que quiere cursar el Graduado presenta un nivel formativo diferente, se realiza una Valoración Inicial del Alumnado (VIA) como Prueba para conocer el Nivel formativo inicial.

La Prueba de Nivel tiene dos áreas de conocimiento: área de Comunicación y Área Científico-Tecnológica. El Área de Comunicación se centra en los módulos de Valenciano Castellano y en ella se formulan cuestiones relativas a la comprensión lectora y expresión escrita, capacidad de redacción, uso de las reglas ortográficas, dominio de los conceptos gramaticales básicos: morfología (clases de palabras), sintaxis básica (sujeto y predicado), lexicología (significado de las palabras, sinónimos, antónimos…).

El Àrea Científico – Tecnológica se centra en el módulo de Matemáticas, y en ella se formulan cuestiones relacionadas con el cálculo básico, operaciones elementales -suma, resta, multiplicación, división-, problemas extraídos de la vida cotidiana, decimales, operaciones elementales con números decimales, fracciones, operaciones con fracciones, proporcionalidad, geometría básica, ecuaciones elementales …

Estarán exentas de hacer la Prueba de Nivel las personas que puedan acreditar haber superado anteriormente al menos una asignatura de cuarto de la ESO, de aquellas que se cursan en el GES 2. También si han superado al menos una asignatura de estudios oficiales de Graduado en ES para personas adultas o estudios equivalentes. En el caso de haber realizado la prueba libre de GES, el mínimo de módulos superados para quedar exentos de la realización de la prueba de Nivel será de tres.

La Prueba de Nivel para el curso 2023-2024 se realizará los días 6 y 7 de septiembre, a las 19:00 h. El miércoles, día 6, se realizará la prueba de Comunicación (Castellano y Valenciano), y el jueves, día 7, se realizará la prueba de Matemáticas. Ambas pruebas son obligatorias.

Según el resultado de la Prueba de Nivel, el alumnado será adscrito al grupo correspondiente. El equipo de profesorado evaluador podrá mantener una entrevista personal con el alumnado que realice las pruebas. El día de matrícula para cursar GES1 y GES2 será en el horario que se comunicará personalmente por sms a cada alumno/a.

6

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en la nostra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies