Competències i composició dels Consells Escolars de Centres d'FPA

La LOE, en el capítol III del Títol IV (Centres docents), estableix la
regulació dels òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels
centres públics.

Art. 126.1. Composició dels Consells Escolars dels centres públics

a) El director o directora del centre, que en serà el president/a.

b) El/la cap d’Estudis.

c) Un/a regidor/a o representant de l’Ajuntament del terme municipal on està situat el centre.

d) Un nombre de representants del professorat, elegit pel claustre,
que no podrà ser inferior a un terç del total de components del
Consell.

e) Un nombre de pares i mares, i de representants de l’alumnat,
elegit respectivament per ells i entre ells, que no podrà ser inferior a
un terç del total dels components del Consell.(En els centres d’FPA no
hi ha representants de pares i mares)

f) Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre.

g) El secretari o la secretària del centre, que actuarà com a secretari o secretària del Consell, amb veu i sense vot.

Correspondrà a la Conselleria de Cultura, Educació i Esporte determinar
el nombre total de membres del Consell Escolar i regular-ne el procés
de l’elecció. Ara per ara continua vigent la normativa anterior.

La composició actual dels diferents tipus de consell —segons grandària i
nivell dels centres— és la que figura en l’Annex I. Els consells
constituïts abans de l’entrada en vigor de la LOE continuaran el seu
mandat fins la seua finalització amb les atribucions establertes en
aquesta llei.

Article 127. Competències del Consell Escolar de Centre.

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del Títol V de la LOE.

b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense
perjuí de les competències del claustre del professorat, en relació amb
la planificació i organització docent.

c) Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció de la direcció en els térmens
establits per la llei. Ser informat del nomenamet i cessament de la
resta de membres de l’equip directiu. Si és el cas, previ acord dels
seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació
del nomenamet de la direcció.

e) Decidir sobre l’admissió de l’alumnat d’acord amb el que estableix la LOE i les disposicions que la desenvolupen.

f) Conéixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetlar
perquè s’adequen a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries
adoptades per la direcció corresponguen a conductes de l’alumnat que
perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a
instància del pares, mares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i
proposar, si ho estima oportú, les mesures escaients.

g) Proposar les mesures i iniciatives que afavorisquen la
convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, i la
resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida
personal, familiar i social.

h) Promoure la consevació i renovació de les instal·lacions i
equipament escolar, i aprovar l’obtenció de recursos complementaris
d’acord amb el que estableix l’article 122.3.

i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats
educatives i culturals, amb les administracions locals, amb altres
centres, entitats i organismes.

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre,
l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions
internes i externes en què participe el centre.

k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició
de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la
millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres
aspectes relacionats amb la seua qualitat.

l) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració Educativa.  

Legislació vigent

— Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 4-5-06) en substitució del Títol V, Capítol V, Secció 3ª de la LOCE.

— Decrets 233/1997 i 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià
pels quals s’aproven els Reglaments Orgànics i Funcionals de les Escoles
d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària i dels
Instituts de Secundària.

— Ordre de 10 d’octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència per la que es regulen les eleccions dels consells escolars
dels centres públics docents no universitaris de la Comunitat
Valenciana.

— Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació
que regula la implantació dels programes formatius dirigits a la
formació de persones adultes i es dicten instruccions per a
l’organització i funcionament dels centres públics de persones adultes.

— Ordre de 10 d’octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència que regula la constitució i designació dels òrgans de govern
dels centres docents concertats.

— Ordre de 31 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència per la que es regulen les seccions dels instituts d’Educació
Secundària.

— Ordre de 10 de maig de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència per la que s’adapten les normes contingudes en el Decret
233/1997 als col·legis rurals agrupats.

—Decret 90/1986, de 8 de juliol; Decret 241/1993, de 7 de desembre,
Reial Decret 1815/1993, de 18 d’octubre sobre els Ensenyaments de Règim
Especial.

— Decret 105/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea
l’Institut Valencià per al Desenvolupament de l’Educació a Distància.

— Ordre de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació sobre funcionament de l’IVADED.
ANNEX I

COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES PÚBLICS D’FPA:

UNITATS8 o més4 a 7 1 a 3
Direcció11
C.Estudis11
Secretari/a1 (veu)1 (veu)
AJuntament111
Professorat311
Pares i Mares
Alumnat5 (1 de l’AA)3 (1 de l’AA)1
PAS11