ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE (Candidatures)

NOVEMBRE 2021

El pròxim dijous, 18 de novembre, es celebraran ELECCIONS A REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT I DE L’ALUMNAT en el Consell Escolar del Centre.

El Consell Escolar és el màxim organisme de representació del Centre, format per l’equip directiu, 3 representants del professorat, 5 de l’alumnat, 1 del personal d’administració i serveis i 1 representant de l’Ajuntament del municipi. Cada dos anys, cal renovar parcialment el Consell Escolar. Enguany, cal elegir 2 representants de l’alumnat i 2 del professorat.

Pots presentar la teua candidatura per a formar part del Consell Escolar.  Per això, deus omplir un imprès que es facilita en secretaria. (Termini de presentació de candidatures: fins l’11 de novembre).