Matrícula per a les PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT per a majors de 25, 40 i 45 anys

La matrícula per a les proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys serà des de l’1 fins al 26 de febrer de 2021. 

Taxes de matrícula 78,20 euros.

Les cinc universitats valencianes constitueixen un districte únic a efectes de realització de les proves, essent indiferent a efectes d’accés la universitat en la qual s’hagen realitzat les proves. En les cinc universitats es fa la mateixa prova el mateix dia, a la mateixa hora i amb els mateixos criteris de correcció.

 

Documentació:

  • Fotocòpia del DNI o passaport.
  • Declaració jurada de no reunir els requisits per accedir per una altra via.
  • Fotocòpia de l’acreditació, si escau, de família nombrosa general o especial, família monoparental general o especial, víctima de violència de gènere.
  • Fotocòpia del certificat de discapacitat amb grau igual o superior a l’33%, si escau.

 

EXEMPCIONS / BONIFICACIONS:

  • Família nombrosa general, (50% de la matrícula).
  • Família nombrosa especial, (100% de la matrícula).
  • Família monoparental general, (50% de la matrícula).
  • Família monoparental especial, (100% de la matrícula).
  • Víctimes de violència de gènere, (100% de la matrícula).
  • Discapacitat igual o superior al 33%, (100% de la matrícula)

 

MATRÍCULA EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA:

Es farà telemàticament en el següent enllaç: automatrícula Universitat de València

Més informació en: enllaç informació proves d’accés majors de 25/40/45 anys Universitat de València

 

MATRÍCULA EN LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA:

La sol·licitud serà presentada presencialment en el Servei d’Alumnat (Unitat d’Accés) -Edifici Rectorat (Planta baixa)- CAMPUS UNIVERSITARI DEL CAMÍ DE VERA.- VALÈNCIA, per a això haurà de sol·licitar cita prèvia: enllaç a cita prèvia Universitat Politècnica de València

Més informació en: proves d’accés a majors de 25/40/45 anys Universitat Politècnica de València