NORMES PER A REDUIR EL RISC DE CONTAGI DE COVID

Abans de vindre al centre

El SARS-CoV-2 és un virus que es transmet principalment de persona a persona per mitjà del contacte estret i de les gotes respiratòries que s’emeten en parlar, tossir o esternudar. La infecció pot tindre símptomes respiratoris com febre, tos o sensació de falta d’aire, o també l’alteració del gust, de l’olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap, entre d’altres; per tant, NO VINGUEU AL CENTRE si teniu algun d’estos símptomes o teniu algun familiar confinat que conviu amb vosaltres.

 

Dins del recinte escolar (que inclou l’entrada)

 • Guardeu la DISTÀNCIA DE SEGURETAT d’1,5 metres en tot moment.
 • Sigueu puntuals. Abans de la classe, ESPEREU FORA del recinte escolar. A l’hora de la classe s’indicarà que es pot accedir. Si es pren la temperatura corporal, faciliteu la tasca.
 • Quan entreu al centre respecteu les senyalitzacions. RENTEU-VOS LES MANS amb gel hidroalcohòlic i porteu sempre la MASCARETA neta i correctament col·locada. Recordeu que vos ha de tapar completament el nas i la boca i que no vos la podeu llevar, ni abaixar, ni pujar, en cap moment.
 • L’ASCENSOR ÉS D’ÚS INDIVIDUAL, I EXCLUSIU PER A LES PERSONES AMB DIFICULTAS DE MOBILITAT. Recordeu que NO ES POT FUMAR en tot el recinte escolar ni a la porta.
 • Dins l’aula, heu d’ASSEURE’S SEMPRE AL MATEIX LLOC. En les taules estarà el vostre nom o el número de taula (en aquest cas, hi haurà llistats amb l’alumnat corresponent). Les taules no es poden moure del lloc que tenen assignat.
 • EVITEU COMPARTIR MATERIALS i, si és completament necessari, després d’utilitzar-los renteu-vos les mans.
 • Quan aneu al WC, heu d’esperar el vostre torn, NOMÉS POT ENTRAR UNA PERSONA cada vegada.
 • NO EIXIU DE L’AULA abans d’acabar la classe. Quan acabeu la classe, eviteu quedar-vos en el corredor. Heu d’eixir fora del recinte escolar.
 • EVITEU LA FORMACIÓ DE ROGLES o grups informals en corredors i a l’entrada del Centre.
 • DESPRÉS DE CADA CLASSE, es procedirà a la neteja de les aules; per favor, faciliteu el treball de les persones responsables.

SI ASSISTIU A CLASSE AMB REGULARITAT I PRESENTEU SÍMPTOMES, NOTIFIQUEU-LO A L’AUTORITAT SANITÀRIA CORRESPONENT I AL CENTRE D’EPA (A L’ADMINISTRACIÓ – Tf. 961206770 – O AL VOSTRE PROFESSORAT).

Antes de venir al centro

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona por medio del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al hablar, al toser o al estornudar. La infección puede tener síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire, o también la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza, entre otros; por tanto, no vengáis AL CENTRO si tenéis alguno de estos síntomas o tenéis algún familiar confinado que conviva con vosotros.

 

Dentro del recinto escolar (incluida la entrada)

 • Guardad la DISTANCIA DE SEGURIDAD de 1,5 metros en todo momento.
 • Sed puntuales. Antes de la clase, ESPERAD FUERA del recinto escolar. A la hora de la clase se indicará que se puede acceder. Si se toma la temperatura corporal, facilitad la tarea.
 • Cuando entréis al centro, respetad las señalizaciones. DEBÉIS LAVAROS LAS MANOS con gel hidroalcohólico y llevar siempre la MASCARILLA limpia y correctamente colocada. Recordad que la mascarilla debe tapar completamente la nariz y la boca y que no os la podéis quitar, ni bajar, ni subir, en ningún momento.
 • EL ASCENSOR ES DE USO INDIVIDUAL, Y EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD. Recordad que NO SE PUEDE FUMAR en todo el recinto escolar ni en la puerta.
 • Dentro del aula, debéis SENTAROS SIEMPRE EN EL MISMO SITIO. En las mesas estará vuestro nombre o el número de mesa (en este caso, habrá listados con el alumnado correspondiente). Las mesas no se pueden mover del sitio que tienen asignado.
 • Tenéis que EVITAR COMPARTIR MATERIALES y, si es completamente necesario, después de utilizarlos debéis lavaros las manos.
 • Cuando vayáis al WC, tenéis que esperar vuestro turno, SOLO PUEDE ENTRAR UNA PERSONA cada vez.
 • NO SALGÁIS DEL AULA antes de terminar la clase. Cuando la clase haya terminado, evitad quedaros en el corredor. Debéis salir fuera del recinto escolar.
 • EVITAD LA FORMACIÓN DE CORRILLOS o grupos informales en los pasillos y a la entrada del Centro.
 • DESPUÉS DE CADA CLASE, se procederá a la limpieza de las aulas; por favor, facilitad el trabajo de las personas responsables.

 SI ASISTÍS A CLASE CON REGULARIDAD Y PRESENTÁIS SÍNTOMAS, NOTIFICADLO A LA AUTORIDAD SANITARIA CORRESPONDIENTE Y AL CENTRO DE EPA (A LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO –Tf. 96120677– O AL VOSTRE PROFESSORAT.