Formació Bàsica

Primer cicle

Alfabetització

Què és?

En el nivell d’Alfabetització, les persones participants tindran la possibilitat d’adquirir els coneixements instrumentals bàsics de lectura, escriptura i càlcul en diferents nivells, a més d’incrementar el seu bagatge de cultura general.

Què aconseguiré?

El que es pretén és que les persones participants inicien els aprenentatges bàsics de la comprensió i expresió oral i escrita, les matemàtiques bàsiques i el coneixement del medi social i natural, i competències fonamentals com ara la realització personal i la participació comunitària. 

Neolectors

Què és?

En el nivell de Neolectors, les persones participants tindran la possibilitat d’incrmentar els coneixements instrumentals bàsics de lectura, escriptura i càlcul en diferents nivells, a més d’augmentar el seu bagatge de cultura general.

Què aconseguiré?

El que es pretén és que les persones participants consoliden els aprenentatges bàsics de la comprensió i expresió oral i escrita, les matemàtiques bàsiques i el coneixement del medi social i natural, i competències fonamentals com ara la realització personal i la participació comunitària. 

Educació de base/Cultura general

Què és?

En el nivell d’Educació de Base, les persones participants tindran la possibilitat d’incrementar els coneixements instrumentals bàsics de lectura, escriptura i càlcul en diferents nivells, a més d’augmentar el seu bagatge de cultura general.

Què aconseguiré?

El que es pretén és que les persones participants consoliden els aprenentatges bàsics de la comprensió i expresió oral i escrita, les matemàtiques bàsiques i el coneixement del medi social i natural, i competències fonamentals com ara la realització personal i la participació comunitària. 

Segon cicle

Graduat en Educació Secundària

Què és?

Són classes per a aconseguir el Graduat en Educació Secundària.

Com em puc matricular?

La matrícula es realitza durant el mes de setembre de cada any.

Cal fer la inscripció i aportar 2 fotografies tamany carnet, una fotocòpia del DNI o passaport, pagar la quota de material i, a més, aportar: el llibre d’escolaritat, el certificat de notes de l’últim curs de l’ESO realitzat o certificats de notes dels anys anteriors.

Quins horaris hi ha?

Tenim un horaris de 10.00 a 13.00 h, de 15.00 h a 18.00 h o de 18.30 h a 21.30 h.  

El primer nivell de Secundària té 13 hores setmanals i el segon 14, distribuïdes en 3 hores diàries. Normalment les sessions són d’una hora.

Quan de temps tardaré en obtindre el Graduat en Educació Secundària?

El temps mínim és un curs. Però depén de cada persona que aquest temps siga superior. Les persones que no tinguen asignatures convalidades normalment hauran de cursar els dos nivells del segon cicle (dos cursos).

Pots, amb l’assessorament del teu tutor o tutora organitzar-te un itinerari diferent i fer diverses àrees de coneixements cada any segons les teues possibilitats i necessitats.

Quantes assignatures hi ha?
Els mòduls per aconseguir el Graduat en Educació Secundària de Persones Adultes són:

  • Valencià
  • Castellà
  • Llengua estrangera
  • Processos i instruments matemàtics
  • Naturalesa, ecologia i salut
  • Ciències i tecnologia
  • Societat, territori i processos històrico-culturals.
  • Optatives (en total 3)

Puc convalidar asignatures de l’ESO?

El quadre de convalidacions és el següent:

Àrees aprovades de 4t d’ESO

Mòduls superats de la prova per a l’obtenció del Títol de Graduat en ESO

Mòduls de 2n del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, per a l’obtenció del Títol de Graduat en ESO

Valencià: Llengua i Literatura

Valencià

Valencià

Castellano: Lengua y Literatura

Castellano

Castellano

Llengua estrangera

Llengua estrangera

Llengua estrangera

Matemàtiques

Processos i Instruments matemàtics

Processos i Instruments matemàtics

Biologia i Geologia

Naturalesa, Ecologia i Salut

Naturalesa, Ecologia i Salut

Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Física i Química

Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Ciències Socials: Geografia i Història

Societats, Territori i Processos Històrico-Culturals

Societats, Territori i Processos Hisòrico-Culturals

Optatives

 

Optatives

 

PROVA DE NIVELL GES

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA DE NIVELL PER ACCEDIR A GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.