Formació Bàsica

Primer cicle

Què és?

En aquestes classes, els estudiants tindran la possibilitat d'adquirir coneixements inicials de lectura, escriptura i càlcul en diferents nivells.

 

Què aconseguiré?

Es faciliten l'adquisició de ferramentes per a superar la situació d'analfabetisme absolut o parcial. 

Què és?

Es tracta de cursos destinats a reforçar i perfeccionar la lectura, l'escriptura i el càlcul.

 

Què aconseguiré?

El que es pretén és que els estudiants consoliden els aprenentatges bàsics de la llengua oral i la llengua escrita, però també les matemàtiques bàsique si el coneixement del medi i competències com la realització personal. 

Què és?

Són cursos dirigits a totes aquelles persones que volen consolidar els seus hàbits d'estudi, adquirir coneixements de cultura general i, al mateix temps, actualitzar i ampliar la seua formació inicial bàsica. 

 

Què aconseguiré?

En aquestes classes podràs millorar els teus hàbits d'estudi i eixamplaràs els teus coneixements en diferents àrees, per ampliar les teues inquietuds.

Segon cicle

Què és?

Són classes per a aconseguir el Graduat en Educació Secundària.

Com em puc matricular?

La matrícula es realitza durant el mes de setembre de cada any.

Cal fer la inscripció i aportar 2 fotografies tamany carnet, una fotocòpia del DNI o passaport, pagar la quota de material i, a més, aportar: el llibre d'escolaritat, el certificat de notes de l'últim curs de l'ESO realitzat o certificats de notes dels anys anteriors.

Quins horaris hi ha?

Tenim un horaris de 10.00 a 13.00 h, de 15.00 h a 18.00 h o de 18.30 h a 21.30 h.  

El primer nivell de Secundària té 13 hores setmanals i el segon 14, distribuïdes en 3 hores diàries. Normalment les sessions són d'una hora.

Quan de temps tardaré en obtindre el Graduat en Educació Secundària?

El temps mínim és un curs. Però depén de cada persona que aquest temps siga superior. Les persones que no tinguen asignatures convalidades normalment hauran de cursar els dos nivells del segon cicle (dos cursos).

Pots, amb l'assessorament del teu tutor o tutora organitzar-te un itinerari diferent i fer diverses àrees de coneixements cada any segons les teues possibilitats i necessitats.

Quantes assignatures hi ha?
Els mòduls per aconseguir el Graduat en Educació Secundària de Persones Adultes són:

  • Valencià
  • Castellà
  • Llengua estrangera
  • Processos i instruments matemàtics
  • Naturalesa, ecologia i salut
  • Ciències i tecnologia
  • Societat, territori i processos històrico-culturals.
  • Optatives (en total 3)

Puc convalidar asignatures de l'ESO?

El quadre de convalidacions és el següent:

Àrees aprovades de 4t d'ESO

Mòduls superats de la prova per a l'obtenció del Títol de Graduat en ESO

Mòduls de 2n del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, per a l'obtenció del Títol de Graduat en ESO

Valencià: Llengua i Literatura

Valencià

Valencià

Castellano: Lengua y Literatura

Castellano

Castellano

Llengua estrangera

Llengua estrangera

Llengua estrangera

Matemàtiques

Processos i Instruments matemàtics

Processos i Instruments matemàtics

Biologia i Geologia

Naturalesa, Ecologia i Salut

Naturalesa, Ecologia i Salut

Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Física i Química

Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Ciències Socials: Geografia i Història

Societats, Territori i Processos Històrico-Culturals

Societats, Territori i Processos Hisòrico-Culturals

Optatives

 

Optatives

 

PROVA DE NIVELL GES

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA DE NIVELL PER ACCEDIR A GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.