Consell Escolar del Centre

Composició del Consell Escolar de l’FPA de Torrent

Representants de l’equip directiu:

 • Joan Domènech Zaragoza, President/Director del Centre
 • Irene Lado Monserrat, Cap d’estudis
 • Mario Andreu Pérez, Secretari

Representants del professorat:

 • Juan Miguel Moreno Zahínos
 • Alfred Vila Estarelles

Representants de l’alumnat:

 • Carmen Barberá Gadea
 • Matilde Dàries González
 • Lola Sánchez Calzado
 • Asunción Puig Cortina (designada per l’Associació d’Alumnes)

Representants del personal administratiu i de serveis:

 • Marco Alarcón Retamosa
 • Regidora d’educació (o persona en qui delegue)

Competències i composició dels Consells Escolars de Centres d'FPA

La LOE, en el capítol III del Títol IV (Centres docents), estableix la
regulació dels òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels
centres públics