Consell Escolar del Centre

Composició del Consell Escolar de l’FPA de Torrent

Representants de l’equip directiu:

 • José Antonio Veiga, President/Director del Centre
 • Onofre Monzó del Olmo, Cap d’estudis
 • Mario Andreu Pérez, Secretari

Representants del professorat:

 • Joan Domènec Zaragozà
 • Ana Eloïna Alfonso Sanchis
 • Juan Miguel Moreno Zahínos

Representants de l’alumnat:

 • Daniel Carratalà León
 • Carmen Barberá Gadea
 • Matilde Dàries González
 • Lola Sánchez Calzado
 • Asunción Puig Cortina (designada per l’Associació d’Alumnes)

Representants del personal administratiu i de serveis:

 • Marco Alarcón Retamosa
 • Regidora d’educació (o persona en qui delegue)

Proves lliures GES

Prova lliure de Graduat en Educació Secundària Convocatòria 19 juny 2020
Instruccions per a la preinscripció i matrícula del curs 2020 - 2021
NOTÍCIES FPA Torrent CONVOCATÒRIA DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020 …

Classes cancel·lades

NOTÍCIES FPA Torrent Suspensió temporal de l'activitat educativa presencial Per Resolució de 12 de març …

Noves matrícules 2019

NOTÍCIES FPA Torrent Noves matrícules 2019 Encara queden places i pots matricular-te en: Alfabetització Educació …

Competències i composició dels Consells Escolars de Centres d'FPA

La LOE, en el capítol III del Títol IV (Centres docents), estableix la
regulació dels òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels
centres públics