PLANS DEL CENTRE

Pla de Convivència del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

El Pla de Convivència del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent, s’inspira en la necessitat del complet desenvolupament de la personalitat i de les capacitats de l’alumnat, l’educació en el respecte als drets i les llibertats fonamentals, l’educació en el exercici de la tolerància de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d’aquests i l’educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal.

Document en pdf del Pla de Convivència del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

Descarregar

Pla d’Acció Tutorial

L’objectiu de la planificació de l’acció tutorial és contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat per tal que arribe a un nivell de maduresa que li permeta incorporar-se de forma activa, creativa i responsable a la societat

Document en pdf del Pla d'Acció Tutorial del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

Descarregar

Pla d’Actuació per a la Millora

El PAM és el document on es concreta la intervenció educativa que es durà a terme al centre educatiu i al seu entorn amb les següents finalitats:
a) Incrementar el percentatge d’alumnat que  assoleix els objectius i les competències corresponents a l’etapa de cada cicle d’FPA.
b) Augmentar les taxes de titulació de l’alumnat a l’Educació Secundària Obligatòria.
c) Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar prematur i incrementar les taxes d’escolarització en l’educació postobligatòria.
d) Millorar les habilitats socials i les competències emocionals de l’alumnat per aconseguir una major integració socioeducativa.
e) Desenvolupar accions que permeten previndre i compensar les desigualtats en educació des d’una perspectiva inclusiva.

Document en pdf del Pla d'Actuació per a la Millora del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

Descarregar

Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa

El Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa respon a les directrius generals relatives a l’accés, la igualtat, la participació i l’aprenentatge, tot tenint en compte l’heterogeneïtat de contextos i de realitats individuals de les persones participants als centres de formació de persones adultes.

Document en pdf del Pla d'Atenció a la diversitat i inclusió educativa del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

Descarregar

Pla d’Acollida a persones nouvingudes  en risc d’exclusió

 El Pla d’acollida a les persones adultes nouvingudes o en risc d’exclusió social es un projecte que mira d’atendre no només les mancances de caire lingüístic, sinó sobretot les derivades de les desigualtats econòmiques i socioculturals i de les trajectòries acadèmiques irregulars de les persones participants i, per consegüent, concreta les estratègies per a la inclusió, igualtat i participació de les persones adultes que s’incorporen per primera vegada a un centre de formació de persones adultes.

Document en pdf del Pla d'Acollida a persones nouvingudes en risc d'exclusió del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

Descarregar

Pla de Foment Lector

Les persones han de llegir al llarg de tota la seua vida, i per això, l’escola (en aquest cas, el centre de FPA) ha de vetlar perquè els llibres formen part de la vida de tots i totes. Per mitjà de la lectura accediran al coneixement, aprendran a concentrar-se per a desxifrar i entendre el codi escrit, i incrementaran el seu vocabulari, entre altres habilitats. Per això, un hàbit lector aconseguit i assentat és sinònim d’accés del coneixement i de capacitat per a aprendre a aprendre a una manera autònoma.

L’elaboració del pla de foment lector del centre ve impulsada pel context normatiu vigent que incideix de manera especial i clara en aquest aspecte educatiu, tal com veiem reflectit en el resum descrit en la introducció a l’Orde 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres de la Comunitat Valenciana. A més, impulsa la presentació d’aquest pla la resolució del 7 d’octubre del 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa de la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.

És molt evident que fomentar la lectura forma part de les obligacions professionals del professorat: de tot el professorat, amb independència del nivell, cicle o matèria que s’impartisca o del departament a què es pertanya. La lectura passa a ser, a més, contingut curricular, i es reforça d’aquesta manera la trajectòria didàctica que fa que es conceba com a pràctica educativa rellevant que ultrapassa l’associació a les àrees de caràcter exclusivament lingüístic.

Cada docent pot dur a terme actuacions en favor de la lectura de manera individual, però sens dubte és molt més efectiu treballar coordinadament, de manera coherent i conjunta, és a dir, confeccionant un pla de foment lector de centre.

Document en pdf del Pla de Foment Lector del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

Descarregar

Programa anual d’activitats d’aula oberta

Activitats complementàries i d’aula oberta previstes per al curs 2022 – 2023

Document en pdf del Programa anual d'activitats d'aula oberta del curs 2022-2023 del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

Descarregar

PROTOCOL DEL CENTRE

Protocol atenció sanitària

La Resolució d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOCV núm. 7865, de 05.09.2016) dicta instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars.

Document en pdf del Protocol atenció sanitària al Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

Descarregar