ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE (Votació)

17 i 18 de NOVEMBRE 2021

Pots optar per dos sistemes de votació:

   • Vot presencial el DIJOUS dia 18.
   • Vot “per correu” el DIMECRES, dia 17 (Si no tens classe el dia 18).

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

 1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què fa referència el capítol II del títol V de la LOE.

 2. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat en relació amb la planificació i l’organització docent.

 3. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

 4. Participar en la selecció del director o directora del centre en els termes que aquesta Llei estableix. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si és el cas, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director o directora.

 5. Decidir sobre l’admissió de l’alumnat amb subjecció al que estableix aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupin.

 6. Impulsar l’adopció i el seguiment de mesures educatives que fomenten el reconeixement i la protecció dels drets de la infància.

 7. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin els estils de vida saludable, la convivència al centre, la igualtat efectiva de dones i homes, la no discriminació, la prevenció de l’assetjament escolar i de la violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

 8. Conèixer les conductes contràries a la convivència i l’aplicació de les mesures educatives, de mediació i correctores vetllant perquè s’ajusten a la normativa vigent. Quan les mesures correctores adoptades pel director o directora corresponguen a conductes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals o, si escau, de l’alumnat, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures oportunes.

 9. Promoure progressivament la conservació i la renovació de les instal·lacions i l’equip escolar per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.

 10. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals i amb altres centres, entitats i organismes.

 11. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participe el centre.

 12. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva qualitat.

 13. Aprovar el projecte de pressupost del centre.

 14. Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l’Administració educativa